Giường gấp kiểu mới HQ80

2.398.000 VNĐ

 
D 1,9m x R 0,80m x C 0,30m
 
 
 

Giường gấp nâng đầu HQ65

2.288.000 VNĐ

 
D 1,8m x R 0,65m x C 0,35m
 

Giường gấp nâng đầu HQ75

2.618.000 VNĐ

 
D 1,9m x R 0,75m x C 0,35m

 

 

Giường gấp nâng đầu HQ90

2.948.000 VNĐ

 
D 1,9m x R 0,9m x C 0,35m 

 

 

 
 

Giường gấp nâng đầu HQ120

3.388.000 VNĐ

 
D 1,9m x R 1,2m x C 0,35m 

 

 
 

Giường gấp tự động HQ85

3.960.000 VNĐ

 
D 1,9m x R 0,85m x C 0,35m
 

Giường gấp nâng đầu BT65

2.288.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 0,65m x C 0,3m
 

Giường gấp nâng đầu BT75

2.618.000 VNĐ

 
 D 1,9m x R 0,75m x C 0,3m
 

 

Giường gấp nâng đầu BT90

2.948.000 VNĐ

 
 D 1,9m x R 0,9m x C 0,3m 

Giường gấp nâng đầu BT120

3.388.000 VNĐ

 
 D 1,9m x R 1,2m x C 0,3m 

 

 

Giường xếp gỗ thông NKT-WD800

2.850.000 VNĐ

 D 1,96m x R 0,8m x C 0,34m

Giường xếp gỗ thông NKT-WT800

2.750.000 VNĐ

  D 1,96m x R 0,8m x C 0,37m
Trang 1