Giường gấp kiểu mới HQ80

2.289.000 VNĐ

2.080.000 VNĐ

D 1,9m x R 0,80m x C 0,30m
 
 

Giường gấp nâng đầu HQ65

2.199.000 VNĐ

1.980.000 VNĐ

D 1,8m x R 0,65m x C 0,35m

Giường gấp nâng đầu HQ75

2.860.000 VNĐ

2.480.000 VNĐ

D 1,9m x R 0,75m x C 0,35m

 

 

Giường gấp nâng đầu HQ90

3.280.000 VNĐ

2.650.000 VNĐ

D 1,9m x R 0,9m x C 0,35m 

 

 

 

Giường gấp nâng đầu HQ120

3.680.000 VNĐ

3.180.000 VNĐ

D 1,9m x R 1,2m x C 0,35m 

 

 

Giường gấp tự động Nikita HQ85

4.360.000 VNĐ

3.780.000 VNĐ

D 1,9m x R 0,85m x C 0,35m

Giường gấp nâng đầu BT65

1.880.000 VNĐ

 D 1,8m x R 0,65m x C 0,3m

Giường gấp nâng đầu BT75

2.380.000 VNĐ

 D 1,9m x R 0,75m x C 0,3m
 

Giường gấp nâng đầu BT90

2.550.000 VNĐ

 D 1,9m x R 0,9m x C 0,3m 

Giường gấp nâng đầu BT120

3.080.000 VNĐ

 D 1,9m x R 1,2m x C 0,3m 

 

Giường xếp gỗ thông NKT-WD800

2.850.000 VNĐ

 D 1,96m x R 0,8m x C 0,34m

Giường xếp gỗ thông NKT-WT800

2.750.000 VNĐ

  D 1,96m x R 0,8m x C 0,37m
Trang 1